Preloader

Zaterdag 2 maart 2019


Ja minse, ien 2019 alwèr ut vijfundertigste Kèèsteenebal ien Griefus, DA MÈNDE NIE! Ut wurdt gehouwe op zoaterdag 2 mart, DA MÈNDE NIE! De deure goan los um nege ovver nege, DA MÈNDE NIE! En òk dizze edisie wurdt ut wèr un drukte van jewelste, DA MÈNDE NIE! De minse zulle wèr mit de been buute hange, DA MÈNDE NIE! En dèt zal ok vur ut middelste been gelde, DA MÈNDE NIE! En ok as ge die gèn hèt, DA MÈNDE NIE! Jawel hur, want binne is d’r dan vanwèège un rinnervaasie gèn pot um ien te piese, DA MÈNDE NIE! Mar d’r zulle wel moije möpkes te heure zien, DA MÈNDE NIE! De glèèskes bier zulle goed smake, DA MÈNDE NIE! Ge zult nog nooit zonne goeie prins gehad hebbe als ozze neije prins, DA MÈNDE NIE! Ge zult wèr es unnen oavend Bèkse minse zien lache, DA MÈNDE NIE! Ge zult ok wèr es unne Gruuningse mins tèègekomme, DA MÈNDE NIE! En misschien wel unne Mezesse, DA MÈNDE NIE! Ge zult er spiekers op laag water zuuke, DA MÈNDE NIE! En ouwe koeie uut de sloot hale, DA MÈNDE NIE! En achter de feite an lope, DA MÈNDE NIE! En ge kunt ‘r de lelleke minse kermis bekieke, DA MÈNDE NIE! Of van unne kouwe kermis thuus komme, DA MÈNDE NIE! Ge zult heure hoe ut klökske thuus nie tikt, DA MÈNDE NIE! En ge zult zien woar ut gras gruuner is, DA MÈNDE NIE! Ge zult wèr es d’n bink uuthange, DA MÈNDE NIE! En ge zult mit minse proate woar ge normaal nooit mit wilt proate, DA MÈNDE NIE! En ge zult mitmake hoe Lazarus zich nege van de tien keer vuult, DA MÈNDE NIE! Ge zult de bluumkes buute zette, DA MÈNDE NIE! En ge zult de boel de boel loate, DA MÈNDE NIE! Ge zult van dik hout plênk zage, DA MÈNDE NIE! En ge zult d’r achter komme hoe un koe un haas vangt, DA MÈNDE NIE! Ge zult dizzen oavend zeker achter ut net visse, DA MÈNDE NIE! En ge wèt ut wà: carneval viere, da doede nie alleen, dà doede mit zien alle, DA MÈNDE NIE!

Aanvang 21:09
Entree Vur niks